Lisa från valp till till vuxen!

Airotkivs Louisee

"Lisa"

f. 2014 02 21

 

HD A-A, ED 0


Hereditärt fri PRA prcd, CNM

SD2 clear


Genomfört BPH

(Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund)


Jaktprov 1:a Nkl

Airotkivs Evening Breeze

       


      FTCH Copperbirch Liffey

            Airotkivs Evening Breeze

FTW 

Shangarrilyn EzekielFTW 

Glenanne Bonnie of Donaghaguy


     Airotkivs Sylvester Stallone

    Like'ims Roxanne of Airotkiv

GBFTCH 

Saxaphone Express

OFTW 

Premierleek Classic of Shangarrilyn

IEFTCH 

Gary of Clonbara

IEFTCH 

Brookbird Tide


       
                   Nero


        Adore's Eloise Scott


Cherrycombe Teal of Lakedown


    Glenbriar Coffe of Like'im

FTCH Copperbirch Liffey